Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy PDF Drukuj Email
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Każda grupa pracownicza, w tym pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, instruktorzy, pracownicy na stanowiskach robotniczych, uczniowie i studenci, jak również bezrobotni na stażu wymagają odrębnego podejścia w zakresie zasobu oraz sposobu przekazywanej wiedzy i treningu nabywanych umiejętności.

Na przykład dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników działów oraz wydziałów, kierowników zmianowych) niezbędnym jest opanowanie wiedzy i umiejętności w szczególności w zakresie:

poznania przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,
organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp,
egzekwowania przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów bhp,
inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków bhp w firmie,
analizy i oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
szkolenia pracowników z przepisów i zasad bhp oraz kształtowania właściwych zachowań w tym zakresie.

Z kolei dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych niezbędne jest opanowanie wiedzy i umiejętności w szczególności w zakresie:

przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku bądź przy określonym rodzaju pracy oraz związanych z tym stanowiskiem czy określonym rodzajem pracy obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,
nabycia praktycznych umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej osobom, które uległy wypadkom,
podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,
sposobu ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zdrowia w warunkach normalnej pracy oraz sytuacjach awaryjnych.

Pamiętaj, że realizując cele szkolenia bhp, pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi takie szkolenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i przekazanie mu niezbędnych informacji oraz wszelkich instrukcji dotyczących pracy wykonywanej na danym stanowisku pracy.

Ważne

W odniesieniu do pracowników innych pracodawców wykonujących prace na terenie firmy danego pracodawcy jest on zobowiązany powiadomić ich o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia, na które mogą zostać narażeni podczas pracy i uzyskać od nich pisemne potwierdzenie przyjęcia tych informacji do wiadomości.


za BHP E-LETTER Nr 908, 6 lutego 2012 r.