Strona główna Usługi BHP
Szkolenia BHP PDF Drukuj

        Obowiązek przeprowadzania szkoleń w zakresie bhp wynika z kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(wyciąg)

  Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy , do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy .
§ 2. (133) Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Art. 2374§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 § 2 pkt 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia , w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, kursów, seminariów, samokształcenia kierowanego. 

Podczas szkoleń wykorzystujemy sprzęt audiowizualny ułatwiający słuchaczom przyswojenie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy:

  • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny)
  • szkolenia okresowe

Szkolenia przeprowadzamy głównie w zakładach pracy. Koszty szkolenia są negocjowane indywidualnie dla każdego klienta zależą od rodzaju szkolenia i ilości osób biorących udział w szkoleniu.