Strona główna Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego PDF Drukuj

Pracownik w środowisku pracy jest narażony na oddziaływanie różnorodnych czynników zagrażających jego zdrowiu oraz życiu.

Konieczne jest zatem przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i eliminowanie jego źródeł.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy.

Zgodnie z art.226 Kodeksu pracy :

Pracodawca:

  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".


Zgodnie z definicją (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - tj. Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz.1650):

Ryzyko zawodowe - oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

§ 39. 1 Ogólnych przepisów bhp. Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
  2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Od 2003r. w związku z wejściem ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.) wielkość ryzyka zawodowego ma pośredni wpływ na wysokość płaconych składek ubezpieczeniowych. Nierzetelna ocena ryzyka może być przyczyną podniesienia stawki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wyniki oceny ryzyka zawodowego stanowią podstawę planowania działań zapobiegających powstawaniu wypadków przy pracy jak i chorób zawodowych.

Pomagamy skompletować materiały niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Wykonujemy analizę ryzyka zawodowego oraz oceniamy ryzyko zawodowe w przedsiębiorstwach.

Zapewniamy szybkie terminy realizacji, rzetelność wykonania usługi oraz fachową pomoc.