Strona główna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - nowe standardy wymagań PDF Drukuj Email
Dalej znajdziesz standardy wymagań w zakresie bhp będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w jednym z dodanych przez rozporządzenie zmieniające zawodów (operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych), w których kształcenie odbywa się w:

- zasadniczych szkołach zawodowych,
- technikach,
- technikach uzupełniających,
- szkołach policealnych.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - symbol cyfrowy: 823[01]

Absolwent powinien umieć m.in.:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, w tym m.in.:

rozpoznawać aparaty, maszyny i ich elementy konstrukcyjne, stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych, przedstawione na rysunkach oraz schematach,
odczytywać z dokumentacji technologicznej informacje dotyczące właściwości surowców, zasad ich magazynowania i pobierania próbek do badań.

2. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w szczególności:

stosować przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas procesów produkcji, jak również przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
przewidywać zagrożenia występujące podczas procesów produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
zapobiegać przez odpowiednią konserwację uszkodzeniom i nadmiernemu zużyciu maszyn oraz urządzeń stosowanych do produkcji, jak również przetwórstwa tworzyw sztucznych, także produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas procesów produkcji oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak również produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas procesów produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Absolwent powinien ponadto umieć:

1. Organizować stanowisko pracy, czyli:

zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy surowce, materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe, zgodnie z przepisami, jak również zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisami ochrony przeciwpożarowej,
sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń,
dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

2. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a także wykazać się umiejętnościami objętymi tematem obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwarzaniu surowców, wytwarzaniu półwyrobów lub wyrobów z tworzyw sztucznych we wskazanym procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym:

przygotować surowce lub półwyroby zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji,
uruchomić maszyny i urządzenia stosowane we wskazanym etapie wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, zgodnie z instrukcją obsługi,
wykonać czynności związane z obsługą i kontrolą pracy uruchomionych maszyn oraz urządzeń, zgodnie z instrukcjami obsługi (zasilanie materiałem, odbieranie, uzyskiwanie wytworzonego wyrobu lub półwyrobu),
kontrolować pracę uruchomionych maszyn i urządzeń oraz dokumentować przebieg procesów wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,
wyłączyć maszyny i urządzenia z ruchu po zakończeniu danego etapu procesu wytwarzania półwyrobów lub wyrobów z tworzyw sztucznych,
pobrać próbki uzyskanych półwyrobów lub wyrobów z tworzyw sztucznych,
ocenić jakość uzyskanych półwyrobów lub wyrobów z tworzyw sztucznych wg wymagań jakościowych,
oczyścić i zakonserwować maszyny oraz urządzenia,
utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy,
wykonać zadanie w przewidzianym czasie,
uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały oraz zagospodarować odpady zgodnie z właściwościami danego tworzywa.
za BHP E-LETTER  Nr 893, 20 grudnia 2011 r.